Elektrik ve Su Abonelik Sorunları İstisnasında Gevşeme

Elektrik dağıtım şirketleri ile tüketiciler ve belediyeler ile tüketiciler arasında su ve elektrik hizmetinden faydalanma ve bunu en ekonomik tarifeden alma konusunda yaşanan uyuşmazlıklar tüketici mahkemelerinde çözülmektedir. Bir tüketici, yapı kullanma iznini alamadığı keza yapı kayıt belgesi de olmayan meskeninde, şantiye tarifesinden yüksek bedelle su kullanmaktan rahatsız olmuş olacak ki belediyenin şirketine dava açmış. Rapor vermemiz istendi. Konu 3194 sayılı İmar Kanunundaki geçici maddeyi ilgilendiriyor. 26 Temmuz 2008 öncesinde ruhsatlı olan binalar için bir istisna tanınmıştı fakat davacının inşaat ruhsatı 2009 tarihliydi.

Raporu yazdım finalini bağlarken 3194'ün güncel metnini göreyim diye ilgili mevzuatı indirdim oda ne? 😯 2008 olan istisna tarihi 01.07.2022 olmuş. Yanlış mı yazılmış diye düşündüm. Dipnota inince konu anlaşıldı. 01.07.2022'de torba yasa geçmiş. Şöyle;

31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No. 7417, Kabul Tarihi: 01.07.2022)

MADDE 39- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
 

  

Raporu hatalı sunmaktan son anda kurtuldum. Saygıdeğer yasama organımız bir kez daha kırmızı ışıkta geçenlerin yanında olup biz geçmeyenleri enayi yerine koymuş oldu. Aşağıya 3194 geçici madde 11 'in güncel halini ekliyorum. 

 

 

 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine,  kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.(2)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.